Từ vựng tiếng Anh lớp 8 đầy đủ giúp học sinh dễ tra từ, soạn bài thuận tiện hơn và học từ dễ dàng hơn.

UNIT 1. MY FRIENDS

 1. public /ˈpʌblɪk/(n): công cộng
 2. look like /lʊk laɪk/: trông giống như
 3. laugh /lɑːf/(v): cười
 4. photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/(n): bức ảnh
 5. humorous /ˈhjuːmərəs/(a): có tính hài hước
 6. enough/ɪˈnʌf/: đủ
 7. introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/(v): giới thiệu
 8. blond /blɒnd/(a): vàng hoe
 9. set /set/(v): lặn (mặt trời)
 10. slim /slɪm/(a): người thanh, mảnh dẻ
 11. rise /raɪz/(v): mọc (mặt trời)
 12. straight /streɪt/(a): thẳng
 13. planet /ˈplænɪt/(n): hành tinh
 14. curly /ˈkɜːli/(a): quăn, xoăn
 15. earth /ɜːθ/(n): trái đất
 16. bold /bəʊld/(a): hói
 17. moon /muːn/(n): mặt trăng
 18. fair /feə(r)/(a): trắng (da), vàng nhạt (tóc)
 19. silly /ˈsɪli/(a): ngu xuẩn
 20. cousin /ˈkʌzn/(n): anh, chị em họ
 21. Mercury /ˈmɜːkjəri/(n): sao Thủy
 22. principal /ˈprɪnsəpl/(n): hiệu trưởng
 23. Mars /mɑːz/(n): sao Hỏa
 24. lucky /ˈlʌki/(a): may mắn
 25. grocery /ˈɡrəʊsəri/(n): cửa hàng tạp hóa
 26. character /ˈkærəktə(r)/(n): tính nết, tính cách
 27. carry /ˈkæri/(v): mang, vác
 28. sociable /ˈsəʊʃəbl/(a): dễ gần gũi, hòa đồng
 29. lift /lɪft/(v): nâng lên, giơ lên …
 30. extremely /ɪkˈstriːmli/(adv): cực kì

 

     UNIT 2. MAKING ARRANGEMENTS

 1. rackets /ˈrækɪt/(n): vợt (bóng bàn, cầu lông)
 2. fax machine /fæks – məˈʃiːn/(n): máy FAX
 3. fishing rod /ˈfɪʃɪŋ – rɒd/(n): cần câu
 4. mobile phone /ˈməʊbaɪl – fəʊn/ (n): điện thoại di động
 5. hide and seek /haɪd – siːk/(n): trò chơi trốn tìm
 6. downstairs /ˌdaʊnˈsteəz/(n): dưới gác
 7. upstairs /ˌʌpˈsteəz/(n): trên gác
 8. hold on /həʊld/: giữ máy
 9. perhaps (adv)/pəˈhæps/: có lẽ
 10. to be on: trình chiếu
 11. agree /əˈɡriː/(v): đồng ý
 12. Scotsman (n): người Scotland
 13. emigrate /ˈemɪɡreɪt/(v): xuất cảnh, di cư
 14. deaf-mute /def -mjuːt/(n): tật vừa câm vừa điếc
 15. transmit /trænsˈmɪt/(v): truyền, phát tín hiệu
 16. speech /spiːtʃ/(n): giọng nó, lời nói
 17. distance /ˈdɪstəns/ (n): khoảng cách
 18. lead to /liːd/(v): dẫn đến
 19. assistant /əˈsɪstənt/(n): người giúp đỡ, phụ tá
 20. conduct /kənˈdʌkt/(v): thực hiện, tiến hành
 21. device /dɪˈvaɪs/ (n): thiết bị, dụng cụ, máy móc
 22. message /ˈmesɪdʒ/(n): thông điệp, lời nhắn
 23. exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/(n): cuộc triểm lãm
 24. commercial /kəˈmɜːʃl/(a): buôn bán, thương mại
 25. furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/(n): đồ đạc
 26. delivery /dɪˈlɪvəri/(v): giao
 27. midday /ˌmɪdˈdeɪ/(adv): nửa ngày
 28. customer /ˈkʌstəmə(r)/(n): khách hàng
 29. stationery /ˈsteɪʃənri/(n): đồ dùng văn phòng
 30. leave the message: để lại lời nhắn
 31. pick up /pɪk/ (v): đón

 

     UNIT 3. AT HOME

 1. counter /ˈkaʊntə(r)/(n): quầy hàng, cửa hàng
 2. chore /tʃɔː(r)/(n): công việc trong nhà
 3. beneath /bɪˈniːθ/(prep, adv): dưới, phía dưới
 4. jar /dʒɑː(r)/(n): hũ, lọ
 5. steamer /ˈstiːmə(r)/(n): nồi hấp, nồi đun hơi
 6. flour /ˈflaʊə(r)/(n): bột
 7. saucepan /ˈsɔːspən/(n): cái chảo
 8. vase /vɑːz/(n): bình hoa
 9. cooker /ˈkʊkə(r)/(n): nồi nấu cơm
 10. description /dɪˈskrɪpʃn/ (n): sự mô tả
 11. rug /rʌɡ/ (n): thảm, tấm thảm trải sàn
 12. feed /fiːd/ (v): cho ăn
 13. cushion /ˈkʊʃn/(n): cái nệm
 14. empty /ˈempti/(v, a): rỗng, làm cho rỗng
 15. safety /ˈseɪfti/(n): sự an toàn
 16. tidy /ˈtaɪdi/(a): gọn gàng
 17. precaution /prɪˈkɔːʃn/(n): lời cảnh báo
 18. sweep /swiːp/(v): quét
 19. chemical /ˈkemɪkl/(n): hóa chất
 20. dust /dʌst/ (v): phủi bụi, đất
 21. drug /drʌɡ/(n): thuốc
 22. tank /tæŋk/(n): bình
 23. locked /lɒkt/(a): được khóa
 24. garbage /ˈɡɑːbɪdʒ/(n): rác
 25. match /mætʃ/(n): diêm
 26. ache /eɪk/(v): làm đau
 27. destroy /dɪˈstrɔɪ/(v): phá hủy
 28. repairman /rɪˈpeəmæn/(n): thợ sửa chữa
 29. injure /ˈɪndʒə(r)/(v): làm bị thương
 30. cover /ˈkʌvə(r)/(n): phủ lên, bao phủ
 31. electrical socket /ɪˈlektrɪkl – ˈsɒkɪt/(n): ổ cắm điện
 32. electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/(n): điện
 33. out of children’s reach: xa tầm với của trẻ con
 34. scissors /ˈsɪzəz/(n): cái kéo
 35. bead /biːd/(n): hạt, vật tròn nhỏ
 36. folder /ˈfəʊldə(r)/(n): ngăn
 37. wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ (n): tủ đựng quần áo
 38. corner /ˈkɔːnə(r)/ (n): góc
 39. oven /ˈʌvn/(n): lò nướng

 

     UNIT 4. OUR PAST

 1. used to /juːst/(v): đã từng
 2. look after (v): trông nom
 3. great grandma /ɡreɪt – ˈɡrænmɑː/(n): cụ bà
 4. modern /ˈmɒdn/(a): hiện đại
 5. lit /lɪt/ (v):(quá khứ của light): đốt, thắp, tình cờ gặp
 6. folk tale /ˈfəʊk teɪl/(n):chuyện dân gian
 7. tale /teɪl/(n): chuyện kể, chuyện nói xấu
 8. conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/(n): cuộc đàm thoại
 9. moral /ˈmɒrəl/(a): thuộc về tinh thần
 10. foolish /ˈfuːlɪʃ/(a): ngốc nghếch
 11. greedy /ˈɡriːdi/ (a): tham lam, hám ăn
 12. unfortunately /ʌnˈfɔːtʃənətli/: không may
 13. cruel /ˈkruːəl/(a): tàn ác
 14. upset /ʌpˈset/(a): buồn phiền, thất vọng
 15. broken heart /ˈbrəʊkən – /hɑːt/(n): trái tim tan nát
 16. prince /prɪns/(n): hoàng tử
 17. fairy /ˈfeəri/ (n): nàng tiên
 18. magically /ˈmædʒɪkli/(adv): một cách nhiệm màu
 19. change /tʃeɪndʒ/(v): thay đổi
 20. rag /ræɡ/ (n): giẻ rách
 21. immediately /ɪˈmiːdiətli/(adv): ngay lập tức
 22. fall in love with: phải lòng ai/ yêu thích ai
 23. marry /ˈmæri/(v): kết hôn, cưới
 24. graze /ɡreɪz/(v): gặm cỏ
 25. nearby /ˌnɪəˈbaɪ/ (adv): gần đó
 26. servant /ˈsɜːvənt/(n): nô lệ
 27. master /ˈmɑːstə(r)/(n): ông chủ
 28. wisdom /ˈwɪzdəm/(n): trí khôn
 29. rope /rəʊp/(n): dây thừng
 30. straw /strɔː/(n): rơm
 31. stripes /straɪp/(n): sọc vằn
 32. appear /əˈpɪə(r)/(v): xuất hiện

 

     UNIT 5. STUDY HABBITS

 1. report card /rɪˈpɔːt – kɑːd/ (n): phiếu báo kết quả học tập
 2. underline /ˌʌndəˈlaɪn/(v): gạch chân
 3. excellent /ˈeksələnt/(a): xuất sắc
 4. highlight /ˈhaɪlaɪt/ (v): làm nổi bật
 5. proud of /praʊd/(a): tự hào về
 6. revision /rɪˈvɪʒn/(n): ôn tập, xem lại
 7. improve /ɪmˈpruːv/(v): cải thiện, nâng cao
 8. necessary /ˈnesəsəri/(a): cần thiết
 9. Spanish /ˈspænɪʃ/(n): tiếng, người Tây Ban Nha
 10. revise /rɪˈvaɪz/(n): bản in thử lần thứ 2
 11. pronounciation (n): cách phát âm
 12. find out (v): nhận ra, tìm ra
 13. dictionary /ˈdɪkʃənri/(n): từ điển
 14. heading /ˈhedɪŋ/(n): phần đầu
 15. try one’s best: cố gắng hết sức
 16. Lunar New Year: tết âm lịch
 17. behave /bɪˈheɪv/(v): cư xử, đối xử
 18. promise /ˈprɒmɪs/(v): hứa
 19. sore throat /sɔː(r) – θrəʊt /(n): đau họng
 20. participation /pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃn/: sự tham gia
 21. cooperation /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/(n): sự hợp tác
 22. mend /mend/ (v): sửa chữa
 23. satisfactory /ˌsætɪsˈfæktəri/(a): thảo mãn, hài lòng
 24. signature /ˈsɪɡnətʃə(r)/(n): chữ ký
 25. report /rɪˈpɔːt/(v): thông báo
 26. mother tongue /tʌŋ/(n): tiếng mẹ đẻ
 27. piece of paper /piːs- /ˈpeɪpə(r)/ (n): một mảnh giấy

 

     UNIT 6. THE YOUNG PIONEERS CLUB

 1. encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/(v): động viên, khuyến khích
 2. blind /blaɪnd/(a): mù
 3. citizenship /ˈsɪtɪzənʃɪp/(n): quyền công dân
 4. handicapped /ˈhændikæpt/(a): tàn tật
 5. businessman /ˈbɪznəsmæn/(n): thương gia
 6. enroll /ɪnˈrəʊl/ (v): đăng kí vào học
 7. explain /ɪkˈspleɪn/(v): giải thích
 8. application /ˌæplɪˈkeɪʃn/(n): việc nộp đơn
 9. similar /ˈsɪmələ(r)/(a): giống nhau
 10. fill out (v): điền (vào mẫu đơn)
 11. coeducational /ˌkəʊ edʒuˈkeɪʃənl/(a): giáo dục chung cho cả nam và nữ
 12. differ /ˈdɪfə(r)/(v): khác, phân biệt được …
 13. sign /saɪn/(v): kí tên
 14. favor /ˈfeɪvə(r)/(n): ân huệ
 15. earn /ɜːn/(v): kiếm được
 16. ask for (v): hỏi xin
 17. possible /ˈpɒsəbl/(a): có thể
 18. respond /rɪˈspɒnd/(v): trả lời, phản ứng lại
 19. raise /reɪz/(v): nuôi
 20. do one’s a favor: ban cho ai một ân huệ
 21. fund /fʌnd/(n): quỹ
 22. offer /ˈɒfə(r)/(v): trao tặng
 23. register /ˈredʒɪstə(r)/(v): đăng kí
 24. assistance /əˈsɪstəns/(n): người giúp việc
 25. gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/(n): công việc vườn
 26. ticket /ˈtɪkɪt/(n): vé
 27. academic /ˌækəˈdemɪk/(a): thuộc về học tập
 28. position /pəˈzɪʃn/(n): vị trí
 29. broken leg (n): cái chân bị gãy
 30. recycle /ˌriːˈsaɪkl/(v): tái chế
 31. flat tire /flæt – ˈtaɪə(r)/(n): cái lốp xe bị xẹp
 32. tutor /ˈtjuːtə(r)/(v,n): (người):dạy phụ đạo
 33. unite /juˈnaɪt/(v): đoàn kết

 

      UNIT 7. MY NEIGHBORHOOD

 1. discuss /dɪˈskʌs/(v): thảo luận
 2. wet market (n): chợ cá tươi sống
 3. situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ (n): tình huống
 4. area /ˈeəriə/(n): vùng, khu vực
 5. discount /ˈdɪskaʊnt/(n): sự giảm giá
 6. pancake /ˈpænkeɪk/ (n): bánh bột mì
 7. facility /fəˈsɪləti/(n): cơ sở vật chất
 8. tasty /ˈteɪsti/(a): ngon, hợp khẩu vị
 9. available /əˈveɪləbl/(a): có sẵn
 10. parcel /ˈpɑːsl/(n): gói hàng, bưu kiện
 11. contact /ˈkɒntækt/(v): liên hệ, tiếp xúc
 12. airmail /ˈeəmeɪl/(n): thư gửi bằng đường hàng
 13. a period of time: một khoảng thời gian
 14. a point of time: một điểm thời gian
 15. exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/(n): cuộc triển lãm
 16. company /ˈkʌmpəni/(n): công ty
 17. contest /ˈkɒntest/(n): cuộc thi
 18. air-conditioned /ˈeə kəndɪʃnd/(a): có điều hòa nhiệt độ
 19. product /ˈprɒdʌkt/(n): sản phẩm
 20. mall /mɔːl/(n): khu thương mại
 21. serve /sɜːv/(v): phục vụ
 22. convenient /kənˈviːniənt/(a): tiện lợi, thuận tiện
 23. especially /ɪˈspeʃəli/(adv): đặc biệt
 24. humid /ˈhjuːmɪd/(a): ẩm ướt
 25. comfort /ˈkʌmfət/(n): sự thoải mái
 26. resident /ˈrezɪdənt/(n): cư dân
 27. concern about /kənˈsɜːn/(v): lo lắng về
 28. organize /ˈɔːɡənaɪz/(v): tổ chức
 29. in order to: để

 

   UNIT 8. COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

 1. urban /ˈɜːbən/(n): thuộc về thành thị
 2. fresh air /freʃ – eə(r) / (n): Không khí trong lành
 3. government /ˈɡʌvənmənt/(n): chính phủ
 4. goods /ɡʊdz/(n): hàng hóa
 5. migrant /ˈmaɪɡrənt/(n): dân di cư
 6. traffic jam /ˈtræfɪk dʒæm/(n): tắc nghẽn giao thông
 7. opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ (n): cơ hội
 8. to be away /əˈweɪ/: đi xa
 9. create (v) /kriˈeɪt/: tạo ra
 10. relative /ˈrelətɪv/(n): họ hàng, bà con
 11. adequate /ˈædɪkwət/(a): đầy đủ
 12. permanently /ˈpɜːmənəntli/(adv): vĩnh viễn, mãi mãi
 13. pressure /ˈpreʃə(r)/(n): áp lực
 14. event /ɪˈvent/(n): sự kiện
 15. remote /rɪˈməʊt/(a):xa xôi
 16. delay /dɪˈleɪ/(v): hoãn lại
 17. refrigerator /rɪˈfrɪdʒəreɪtə(r)/(n): tủ lạnh
 18. boat /bəʊt/(n): thuyền
 19. medical facility /ˈmedɪkl/(n): trang thiết bị y tế
 20. rainforest /ˈreɪnfɒrɪst/(n): rừng mưa nhiệt đới
 21. accessible /əkˈsesəbl/(a): có thể sử dụng
 22. province /ˈprɒvɪns/(n): tỉnh
 23. definitely /ˈdefɪnətli/(a): xác định
 24. transport /ˈtrænspɔːt/(n): giao thông
 25. opinion /əˈpɪnjən/(n): quan điểm, ý kiến
 26. villa /ˈvɪlə/(n): biệt thự
 27. balcony /ˈbælkəni/(n): ban công
 28. mention /ˈmenʃn/(v): đề cập đến
 29. rural /ˈrʊərəl/(n): thuộc nông thôn
 30. plentiful /ˈplentɪfl/(a): nhiều
 31. struggle /ˈstrʌɡl/(v): đấu tranh
 32. typhoon /taɪˈfuːn/(n): trận bão lớn
 33. flood /flʌd/(n): lũ lụt
 34. drought /draʊt/(n): nạn hạn hán
 35. increase /ɪnˈkriːs/(n): sự gia tăng
 36. overcrowding /ˌəʊvəˈkraʊdɪŋ/(n): đông đúc, đông người
 37. strain /streɪn/(n): sự quá tải (dân số)
 38. human /ˈhjuːmən/(n): con người
 39. tragedy /ˈtrædʒədi/(n): bi kịch

 

     UNIT 9. A FIRST – AID COURSE

 1. victim /ˈvɪktɪm/ (n): nạn nhân
 2. nose bleed / nəʊz – bliːd/(n): chảy máu mũi
 3. revive /rɪˈvaɪv/(v): xem lại, xét lại, đọc lại
 4. bee sting (n): vết ong đốt
 5. shock /ʃɒk/(n): cơn sốc
 6. emergency /iˈmɜːdʒənsi/(n): cấp cứu, tình trạng khẩn cấp
 7. overheat /ˌəʊvəˈhiːt/(v): quá nóng
 8. ambulance /ˈæmbjələns/(n): xe cứu thương
 9. blanket /ˈblæŋkɪt/(n): cái chăn
 10. calm down: bình tĩnh
 11. fall off (v): ngã xuống
 12. alcohol /ˈælkəhɒl/(n): rượu
 13. hit /hɪt/(v): đụng, đánh
 14. minimize /ˈmɪnɪmaɪz/(v): giảm đến mức tối thiểu
 15. conscious /ˈkɒnʃəs/(a): tỉnh táo
 16. tissue /ˈtɪʃuː/(n): mô
 17. bleed /bliːd/(v): chảy máu
 18. tap /tæp/(n): vòi nước
 19. handkerchief /ˈhæŋkətʃɪf/(n): khăn tay
 20. pack /pæk/(n): túi
 21. wound /wuːnd/(n): vết thương
 22. sterile /ˈsteraɪl/(a): vô trùng
 23. tight /taɪt/(a): chặt
 24. cheer up (v): làm cho vui
 25. lane /leɪn/(n): đường
 26. first aid (n): sơ cứu
 27. ease /iːz/(v): làm giảm
 28. fall asleep (v): ngủ
 29. anxiety /æŋˈzaɪəti/(v): mối lo lắng
 30. awake /əˈweɪk/(a): thức
 31. inform /ɪnˈfɔːm/(v): thông báo
 32. condition /kənˈdɪʃn/(n): điều kiện
 33. schedule /ˈskedʒuːl/(n): kế hoạch
 34. injured /ˈɪndʒəd/(a): bị thương
 35. burn /bɜːn/ (n): chỗ bỏng, vết bỏng
 36. bandage /ˈbændɪdʒ/(n): băng cá nhân
 37. injection/ɪnˈdʒekʃn/(n): mũi tiêm
 38. stretcher /ˈstretʃə(r)/(n): cái cáng
 39. crutch /krʌtʃ/(n): cái nạng
 40. wheelchair /ˈwiːltʃeə(r)/(n): xe đẩy
 41. scale /skeɪl/(n): cái cân
 42. eye chart (n): bảng đo thị lực
 43. faint /feɪnt/(a): ngất (xỉu)
 44. elevate /ˈelɪveɪt/(v): nâng lên

 

     UNIT 10. RECYCLING

 1. dry /draɪ/(v): sấy khô
 2. reuse /ˌriːˈjuːs/(v): sử dụng lại, tái sử dụng
 3. press /pres/v): nhấn, đẩy
 4. representative /ˌreprɪˈzentətɪv/ (n): đại diện
 5. bucket /ˈbʌkɪt/(n): xô, gàu
 6. natural resources /ˈnætʃrəl – rɪˈsɔːs/(n): tài nguyên thiên nhiên
 7. wooden /ˈwʊdn/(a): bằng gỗ, giống như gỗ
 8. reduce /rɪˈdjuːs/(v): làm giảm
 9. mash /mæʃ/(v): nghiền, ép
 10. explain /ɪkˈspleɪn/(v): giải thích
 11. mixture /ˈmɪkstʃə(r)/ (n): sự pha trộn, hỗn hợp
 12. pull out (v): đi khỏi, rời đi
 13. look for (v): tìm kiếm
 14. sunlight  /ˈsʌnlaɪt/ (n): ánh nắng mặt trời
 15. metal /ˈmetl/(n): kim loại
 16. scatter /ˈskætə(r)/(v): rải, rắc, phân tán
 17. fabric /ˈfæbrɪk/(n): sợi (vải)
 18. detergent liquid /dɪˈtɜːdʒənt – ˈlɪkwɪd/ (n): dung dịch giặt tẩy
 19. leather /ˈleðə(r)/(n): da
 20. dip /dɪp/(v): nhúng, nhận chìm vào
 21. belong to (v): thuộc về
 22. intended shape  /ɪnˈtendɪd – ʃeɪp/(n): hình dạng định sẵn
 23. compost /ˈkɒmpɒst/(n): phân xanh
 24. mankind /mænˈkaɪnd/(n): nhân loại
 25. grain product /ɡreɪn/(n): sản phẩm từ ngũ cốc
 26. delighted /dɪˈlaɪtɪd/(a): vui sướng, vui mừng
 27. heap /hiːp/(n): một đống
 28. congratulation /kənˌɡrætʃuˈleɪʃn/(n): lời chúc mừng
 29. car tire (n): lốp xe
 30. confirm /kənˈfɜːm/(v): xác định
 31. pipe /paɪp/(n): ống nước
 32. glassware /ˈɡlɑːsweə(r)/(n): đồ dùng bằng thủy tinh
 33. sandal /ˈsændl/(n): dép xăng đan
 34. milkman /ˈmɪlkmən/(n): người đưa sữa
 35. refill /ˌriːˈfɪl/(v): làm đầy lại
 36. industry /ˈɪndəstri/(n): công nghiệp
 37. melt /melt/(v): tan ra, chảy ra
 38. deposit /dɪˈpɒzɪt/ (n): tiền đặt cọc
 39. dung /dʌŋ/(n): phân bón
 40. soak /səʊk/(n): nhúng nước, ngâm
 41. wrap /ræp/ (v): gói, bọc

 

     UNIT 11. TRAVELING AROUND VIETNAM

 1. recognize /ˈrekəɡnaɪz/(v): nhận ra
 2. harbour /ˈhɑːbə(r)/ (n): cảng
 3. UNESCO: tổ chức UNESCO
 4. heritage /ˈherɪtɪdʒ/(n): di sản
 5. sugar cane / ʃʊɡə(r) ˈkeɪn /(n): cây mía
 6. magnificent /mæɡˈnɪfɪsnt/(n): lộng lẫy, đầy ấn tượng
 7. luggage /ˈlʌɡɪdʒ/(n): hành lý
 8. cave /keɪv/(n): cái hang
 9. tourist /ˈtʊərɪst/(n): khách du lịch
 10. limestone /ˈlaɪmstəʊn/(n): đá vôi
 11. expression /ɪkˈspreʃn/(n): sự diễn tả
 12. sand /sænd/(n): cát
 13. sunbathe /ˈsʌnbeɪð/(v): tắm nắng
 14. suggest /səˈdʒest/(v): gợi ý
 15. suggestion /səˈdʒestʃən/(n): sự gợi ý
 16. florist /ˈflɒrɪst/(n): người bán hoa
 17. import /ɪmˈpɔːt/(v): nhập khẩu
 18. revolutionary /ˌrevəˈluːʃənəri/(n): cánh mạng
 19. adventure /ədˈventʃə(r)/(n): cuộc phiêu lưu
 20. seaside /ˈsiːsaɪd/(n): bờ biển
 21. canoe /kəˈnuː/(n): ca nô, xuồng
 22. resort /rɪˈzɔːt/(n): vùng, khu nghỉ mát
 23. hire /ˈhaɪə(r)/(v): thuê
 24. oceanic /ˌəʊʃiˈænɪk/(a): thuộc về đại dương
 25. rescue /ˈreskjuː/(v): cứu hộ
 26. institute /ˈɪnstɪtjuːt/(n): học viện, viện nghiên cứu
 27. giant /ˈdʒaɪənt/(a): to lớn, khổng lồ
 28. buddha /ˈbʊdə/(n): phật
 29. lean/liːn/(v): nghiêng đi, dựa, tựa
 30. offshore /ˌɒfˈʃɔː(r)/(n): ngoài khơi
 31. overturn/ˌəʊvəˈtɜːn/ (v): lật đổ, lật úp
 32. island /ˈaɪlənd/(n): hòn đảo
 33. accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃn/(n): chỗ ở
 34. stumble /ˈstʌmbl/(v): vấp, ngã
 35. realize /ˈriːəlaɪz/(v): nhận ra
 36. make in (v): sản xuất tại
 37. eternal /ɪˈtɜːnl/(n): vĩnh cửu
 38. keep in (v): giữ
 39. wrap in (v): gói, bọc, quấn
 40. tribe /traɪb/(n): bộ tộc, bộ lạc
 41. cigarette /ˌsɪɡəˈret/(n): thuốc lá
 42. slope /sləʊp/(n): sườn, dốc
 43. jungle stream /ˈdʒʌŋɡl – striːm/(n): suối trong rừng

 

     UNIT 12. A VACATION ABROAD

 1. prison /ˈprɪzn/(n): nhà tù
 2. friendly /ˈfrendli/(a): thân thiện
 3. carve /kɑːv/ (v): khắc, chạm
 4. surprise /səˈpraɪz/(n): sự ngạc nhiên
 5. hospitable /hɒˈspɪtəbl/(a): lòng hiếu khách
 6. mailman /ˈmeɪlmæn/ (n): người đưa thư
 7. include /ɪnˈkluːd/(v): bao gồmu
 8. crowd /kraʊd/ (n): đám đông
 9. bother /ˈbɒðə(r)/ (v): làm phiền, bận tâm
 10. itinerary /aɪˈtɪnərəri/(n): lộ trình
 11. gallery /ˈɡæləri/(n): phòng trưng bày
 12. brochure /ˈbrəʊʃə(r)/(n): tờ rơi, giới thiệu
 13. sightseeing /ˈsaɪtsiːɪŋ/(n): đi ngắm cảnh, tham quan
 14. double /ˈdʌbl/(n): đôi
 15. valley /ˈvæli/(n): thung lũng
 16. wharf /wɔːf/ (n): cầu tầu, cầu cảng
 17. volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ (n): núi lửa
 18. lava /ˈlɑːvə/(n): nham thạch

 

     UNIT 13. FESTIVALS

 1. council /ˈkaʊnsl/(n): hội đồng
 2. keen on /kiːn/ (v): duy trì
 3. leader /ˈliːdə(r)/(n): người đứng đầu
 4. pottery /ˈpɒtəri/(n): đồ gốm
 5. to be fond of /fɒnd/: thích
 6. pomegranate /ˈpɒmɪɡrænɪt/ (n): quả lựu
 7. festival /ˈfestɪvl/(n): lễ hội
 8. preparation /ˌprepəˈreɪʃn/(n): sự chuẩn bị
 9. fetch /fetʃ/ (v): đi lấy, mang về
 10. marigold /ˈmæriɡəʊld/ (n): cúc vạn thọ
 11. fire-making (n): nhóm , đốt lửa
 12. rice-cooking (n): nấu ăn
 13. throughout /θruːˈaʊt/ (adv): thông qua
 14. upset /ʌpˈset/(a): bồn chồn
 15. jolly /ˈdʒɒli/(n): vui nhộn, vui vẻ
 16. yell /jel/(v): hét to, la to
 17. urge /ɜːdʒ/(v): thúc giục
 18. teammate /ˈtiːmmeɪt/(n): đồng đội
 19. perform /pəˈfɔːm/(v): trình diễn
 20. communal /kəˈmjuːnl/(a): công cộng, chung
 21. rub /rʌb/(v): cọ xát
 22. bamboo /ˌbæmˈbuː/(n): cây tre
 23. jumble /ˈdʒʌmbl/(v): trộn lẫn, làm lộn xộn
 24. participate in /pɑːˈtɪsɪpeɪt/(v): tham gia vào
 25. separate /ˈseprət/ (v): tách rời
 26. mushroom /ˈmʌʃrʊm/(n): nấm
 27. husk /hʌsk/(n): vỏ trấu
 28. export /ɪkˈspɔːt/(v): xuất khẩu
 29. judge /dʒʌdʒ/(n): sự đánh giái
 30. plumber /ˈplʌmə(r)/(n): thợ (lắp, sửa) ống nước
 31. grand prize (n): giải nhất
 32. award /əˈwɔːd/(v): tặng quà
 33. carol /ˈkærəl/(n): bài hát vui, thánh ca

 

     UNIT 14. WONDERS OF THE WORLD

 1. construct /kənˈstrʌkt/ (v): kiến trúc
 2. stonehenge (n): tượng đài kỉ niệm bằng đá
 3. reach /riːtʃ/(v): đạt đến
 4. pyramid /ˈpɪrəmɪd/(n): kim tự tháp
 5. design /dɪˈzaɪn/(v): thiết kế
 6. opera house /ˈɒprə/(n): nhà hòa nhạc Opera
 7. summit /ˈsʌmɪt/(n): đỉnh cao nhất, thượng đỉnh
 8. clue /kluː/(n): gợi ý
 9. expedition /ˌekspəˈdɪʃn/(n): viễn chinh, thám hiểm
 10. bored /bɔːd/(a): chán, buồn
 11. shelter /ˈʃeltə(r)/(n): chỗ ẩn, che chở
 12. mistake /mɪˈsteɪk/(n): lỗi
 13. edge /edʒ/ (n): rìa, mép, hàng rào
 14. advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/(n): quảng cáo
 15. god /ɡɒd/(n): vị thần
 16. paragraph /ˈpærəɡrɑːf/(n): đoạn
 17. heritage /ˈherɪtɪdʒ/(n): di sản
 18. Coconut Palm Inn: quán cây cọ dừa
 19. crystal-clear (a): trong suốt (như pha lê)
 20. marine /məˈriːn/(a): thuộc biển, hàng hải
 21. century /ˈsentʃəri/(n): thế kỷ
 22. memorial /məˈmɔːriəl/(n): tượng đài, đài tưởng niệm
 23. compile /kəmˈpaɪl/(v): biên soạn, tập hợp
 24. ranger /ˈreɪndʒə(r)/(n): kiểm lâm
 25. honor /ˈɒnə(r)/ (v): vinh dự
 26. snorkel /ˈsnɔːkl/(v): bơi lặn có sử dụng ống thở
 27. religious /rɪˈlɪdʒəs/(a): tôn giáo
 28. wonder /ˈwʌndə(r)/(n): kì quan
 29. royal /ˈrɔɪəl/(a): hoàng gia
 30. originally /əˈrɪdʒənəli/ (adv): một cách độc đáo sáng tạo

 

     UNIT 15. COMPUTERS

 1. have access /ˈækses/(v): truy cập
 2. computer /kəmˈpjuːtə(r)/ (n): máy vi tính
 3. requirement /rɪˈkwaɪəmənt/(n): sự yêu cầu
 4. printer /ˈprɪntə(r)/(n): máy in
 5. campus /ˈkæmpəs/(n): ký túc xá
 6. turn on (v): bật lên
 7. restrict /rɪˈstrɪkt/(v): giới hạn, hạn chế
 8. bulletin board /ˈbʊlətɪn bɔːd/(n): bảng tin
 9. connect /kəˈnekt/(v): nối, kết nối
 10. technology /tekˈnɒlədʒi/(n): công nghệ
 11. properly /ˈprɒpəli/(adv): hoàn hiện, hoàn chỉnh
 12. skeptical /ˈskeptɪkl/(a): có tư tưởng hoài nghi
 13. plug /plʌɡ/(n): cắm
 14. method /ˈmeθəd/(n): phương pháp
 15. socket /ˈsɒkɪt/(n): ổ
 16. impact /ˈɪmpækt/(n): ảnh hưởng
 17. manual (n): sách hướng dẫn sử dụng
 18. jack /ˈmænjuəl/(n): ổ cắm
 19. guarantee /ˌɡærənˈtiː/(n): bảo hành
 20. tray /treɪ/(n): khay
 21. button /ˈbʌtn/(n): nút
 22. icon /ˈaɪkɒn/(n): biểu tượng
 23. challenging /ˈtʃælɪndʒɪŋ/(a): mang tính thách thức
 24. path /pɑːθ/(n): đường
 25. post /pəʊst/(v): đưa thông tin lên mạng
 26. monitor /ˈmɒnɪtə(r)/(n): màn hình
 27. remove /rɪˈmuːv/(v): di chuyển
 28. mouse /maʊs/(n): con chuột (máy tính)
 29. load /ləʊd/(v): đặt vào
 30. screen /skriːn/(n): màn hình
 31. depart /dɪˈpɑːt/(v): bắt đầu
 32. adjust /əˈdʒʌst/(v): điều chỉnh
 33. degree /dɪˈɡriː/(n): bằng cấp
 34. knob /nɒb/(n): núm điều chỉnh
 35. document /ˈdɒkjumənt/(n): tài liệu, văn bản
 36. message /ˈmesɪdʒ/(n): thông điệp, lời nhắn
 37. line /laɪn/(n): đường (dây)
 38. install /ɪnˈstɔːl/(v): cài đặt

 

     UNIT 16. INVENTIONS

 1. microphone /ˈmaɪkrəfəʊn/(n): mi crô
 2. X-ray /reɪ/(n): tia X
 3. loudspeaker /ˌlaʊdˈspiːkə(r)/(n): loa phóng thanh
 4. papyrus /pəˈpaɪrəs/(n): cây cói giấy, giấy cói
 5. helicopter /ˈhelɪkɒptə(r)/(n): máy bay lên thẳng
 6. pulp /pʌlp/(n): bột giấy
 7. laser /ˈleɪzə(r)/(n): tia la de
 8. procedure /prəˈsiːdʒə(r)/(n): tiến trình
 9. foreman /ˈfɔːmən/(n): quản đốc
 10. drain /dreɪn/(v): làm rút nước, tháo nước
 11. cacao /kəˈkaʊ/(n): ca cao
 12. fiber /ˈfaɪbə(r)/(n): sợi, chất xơ
 13. manufacture /ˌmænjuˈfæktʃə(r)/(v): sản xuất, chế biến
 14. microwave /ˈmaɪkrəweɪv/(n): vi sóng
 15. vacuum /ˈvækjuəm/(n): máy hút bụi, chân không
 16. crush /krʌʃ/(v): nghiền nát
 17. rinse /rɪns/(v): giũ (quần áo)
 18. liquefy /ˈlɪkwɪfaɪ/(v): làm cho thành nước
 19. utensil /juːˈtensl/(v): đồ dùng (nhà bếp)
 20. defrost /ˌdiːˈfrɒst/(v): làm tan giá đông
 21. vanilla /vəˈnɪlə/(n): vani
 22. chip /tʃɪp/(n): miếng nhỏ, mảnh nhỏ
 23. mixture /ˈmɪkstʃə(r)/(v): trộn
 24. refine /rɪˈfaɪn/(v): lọc trong, tinh luyện, tinh chế
 25. mold /məʊld/(n): cái khuôn đúc
 26. liquor /ˈlɪkə(r)/(n): rượu, nước dùng
 27. conveyor-belt /kənˈveɪə belt/(n): băng tải, băng truyền
 28. ferment /fəˈment/(v): lên men
 29. sample /ˈsɑːmpl/(n): vật mẫu, mẫu vật
 30. ingredient /ɪnˈɡriːdiənt/(n): thành phần
 31. zipper (AE), zip (BE): khóa kéo
 32. facsimile /ˈzɪpə(r)/(n): máy fax
 33. ballpoint pen /ˈbɔːlpɔɪnt/(n): bút bi
 34. thresh /θreʃ/(v): đập (lúa)
 35. mortar /ˈmɔːtə(r)/(n): cối giã (gạo)
 36. winnow /ˈwɪnəʊ/(v): sàng sẩy, thổi bay
 37. mill /mɪl/(n): cối xay
 38. grind /ɡraɪnd/(v): xay nhỏ
 39. process /ˈprəʊses/(n): qui trình, quá trình
 40. reinforced concrete /ˌriːɪnˈfɔːs – ˈkɒŋkriːt/(n): bê tông cốt thép