Thủ tục thành lập doanh nghiệp thu mua phế liệu

Bạn là vựa thu mua lâu đơi, bạn muốn mua hàng của các công ty lớn, bạn có đủ khả năng nhân lực, nguồn lực, kinh tế nhưng không đủ khả năng pháp lý. Bạn nên thành lập công ty để có giấy phép kinh doanh và xuất hóa đơn cho khách hàng, thuận tiện hơn trong việc công nghiệp hóa mua bán.

Cùng Phế liệu Bảo Minh tham khảo quy trình thành lập công ty phế liệu như sau nhé:

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp

Luật bảo vệ môi trường 2014

Nghị định 18/2015/NĐ-CP  Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Hoạt động kinh doanh phế liệu là hoạt động kinh doanh có thể gây tác động xấu đến môi trường mà không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nên theo quy định tại Điều 29 Luật bảo vệ môi trường thì dự án về việc kinh doanh phế liệu này phải được lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

Điều 29. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

 1. Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
 2. Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điêu 19 Nghị định 18/2015  như sau:

Điều 19. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

 1. Trách nhiệm xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau:
 2. a) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường;
 3. b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này, trừ các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này;
 4. c) Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản;
 5. d) Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.
 6. Thời hạn xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tai Khoản 3 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường.
 7. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
 8. Trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở và cơ quan nhà nước sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận quy định tại các Điều 33 và Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường.
 9. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết biểu mẫu của hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và việc ủy quyền xác nhận cho ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Theo đó, bạn với tư cách là chủ cơ sở kinh doanh phế liệu phải nộp bản kế hoạch bảo vệ môi trường đến UBND cấp huyện nơi công ty bạn đặt trụ sở và có dự định kinh doanh phế liệu, nhất là các loại phế liệu kim loại độc hại như thu mua phế liệu đồng

Xem thêm: Top 10 công ty thu mua phế liệu uy tín

Bên cạnh đó, bạn cần phải thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bạn đã đăng ký theo quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015 như sau:

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

 1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
 2. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 3. b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
 4. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh là buôn bán phế liệu hay mua dây điện cũ. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

 1. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việcthay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 2. Trường hợp hồ sơ thông báo bổsung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
 3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng hoạt động kinh doanh phế liệu này là hoạt động kinh doanh phế liệu trong nước, không phải hoạt động nhập khâu phế liệu. Nếu công ty bạn muốn kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu thì phải đáp ứng những điều kiện khác mà pháp luật có quy định. Và ngoài ra cần tham khảo thêm bảng giá thu mua phế liệu cao nhất 2019 tại đây trước đã.