So sánh là ngữ pháp được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh. Vì thế việc nắm vững cấu trúc ngữ pháp này là điều rất quan trọng và cần thiết. Chính vì thế, hôm nay mình sẽ tổng hợp lại về so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong tiếng Anh giúp các bạn học tốt hơn nhé.

  1. So sánh hơn:

 

  • Thường được sử dụng khi so sánh hai sự vật, hiện tượng nào đó.  Thường khi sử dụng cấu trúc này thì đằng trước sự vật, hiện tượng thứ hai được so sánh sẽ có thêm từ “than”.
  • Đối với tính từ ngắn: :S + V + adj/adv + er + than + N/pronoun
    Tính từ dài : S + V + more + adj/adv + than + N/pronoun

Ví dụ: Mai is taller than Hoa.

She is more intelligent than him.

  1. So sánh hơn nhất:

 

  • Thường được sử dụng để so sánh một sự vật, hiện tượng với tất cả các sự vật,hiện tượng khác. Trong cấu trúc này, trước mỗi tính từ được sử dụng trong câu sẽ có thêm từ “the”
  • Tính từ ngắn: S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun
    Tính từ dài : S + V + the most + adj/adv + N/pronoun.

Ví dụ: She learns the best in her class.

He is the most intelligent in his class.

Chú ý:
– Những tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm mà ngay trước nó là nguyên âm duy nhất thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm “er” trong so sánh hơn và “est” trong so sánh nhất.(ex:hot–>hotter/hottest)
– Những tính từ có hai vần,kết thúc bằng chữ “y” thì đổi “y” thành “i” rồi thêm “er” trong so sánh hơn và “est” trong so sánh nhất(ex:happy–>happier/happiest)
– Những tính từ/trạng từ đọc từ hai âm trở lên gọi là tính từ dài,một âm gọi là tính từ ngắn.Tuy nhiên,một số tính từ có hai vần nhưng kết thúc bằng “le”,”et”,”ow”,”er”vẫn xem là tính từ ngắn (ví dụ: slow–> slower)

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm “much” hoặc “far” trước hình thức so sánh

Ví dụ

His best friend is much/ far older than him.

(Bạn thân của anh ấy lớn tuổi hơn anh ấy rất nhiều)

 

So sánh nhất có thể được bổ nghĩa bằng “much” hoặc sử dụng cum từ “by far

Ví dụ

He is the smartest by far.

(Anh ấy thông minh nhất, hơn mọi người nhiều)