Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.


Robots Can Do Dirty, Dangerous JobsRobot có thể làm những công việc nguy hiểm, dơ bẩn

From VOA Learning English, this is the Technology ReportTừ VOA Special English, đây là Technology Report

The robot that can clean your house and cook your food may still be a long way off.Robot có thể giúp bạn dọn nhà và nấu ăn đến nay cũng cần cả một quá trình dài. But robots that can replace humans for work in dangerous environments are closer to becoming a reality.Nhưng Robot có thể thay thế con người làm việc trong môi trường nguy hiểm đang dần trở thành hiện thực. Carnegie Mellon University in Pittsburah, Pennsylvania is one of the leading robotics engineering schools.Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania là một trong những trường chế tạo robot hàng đầu.

Scientists there are designing highly developed robots to do uninteresting, dirty and dangerous jobs.Các nhà khoa học đã sáng tạo ra những Robot chất lượng cao để làm những công việc nhàm chán, dơ bẩn và nguy hiểm. One such robot looks like a snake.Có một loại robot có hình dáng giống như một con rắn. The snake robot’s sixteen joints permit it to pass through narrow spaces like underground nines in nuclear centers. Các robot rắn mười sáu khớp cho phép nó đi qua không gian hẹp như mỏ dưới lòng đất tại các trung tâm hạt nhân. The robot looks for leaks and other damage.Robot dò tìm chỗ rò rỉ và những mối nguy hiểm khác. Howie Choset is the leader of the snake robot design team at Carnegie – Mello.Howie Choset là người lãnh đạo của đội ngũ thiết kế robot rắn ở Carnegie – Mello.. Professor Choset says there are a lot of places humans with a robot could have a powerful effect on society.Giáo sư Choset cho biết có rất nhiều nơi con người với robot có thể tác động mạnh mẽ đến xã hội. The 2011 disaster at the Fukushima nuclear power plant in Japan made clear the need for robots.Thảm họa năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản thể hiện rõ sự cần thiết của robot. Robots can work safely in high radiation areas.Robot có thể làm việc một cách an toàn trong khu vực bức xạ cao. Another robot, Chimp, can easily move through any disaster area.Một loại robot khác, tên Chimp, có thể dễ dàng di chuyển qua bất kỳ khu vực thảm họa nào.

Chimp’s powerful hands can turn on and off controls and carry out similar jobs.Bàn tay mạnh mẽ của Chimp có thể bật và tắt điều khiển và thực hiện các công việc tương tự. One group at Carnegie Mellon University is developing a robot to perform common jobs.Một nhóm tại Đại học Carnegie Mellon đang phát triển một loại robot để thực hiện công việc thông thường. For example, they hope to create a new robot that can carry and deliver things in a hospital or office building.Ví dụ, họ hy vọng sẽ tạo ra một robot mới có khả năng mang vác và cung cấp mọi thứ trong một tòa nhà, bệnh viện hoặc văn phòng. Các nhà nghiên cứu thường cho robot chơi trò chơi. Researchers often make robots play games.Các nhà nghiên cứu thường cho robot chơi trò chơi. These games are designed to teach robots complex tasks.Các trò chơi được thiết kế để dạy cho robot thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.

Scientists hope that, someday, robots of equal intelligence will be programmed to work together.Các nhà khoa học hy vọng rằng, một ngày nào đó, các robot với sự thông minh tương đương nhau sẽ được lập trình để làm vệc cùng nhau.

Source : VOA News