Là một cấu trúc được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, “Would like” có nhiều cách sử dụng khác nhau trong từng trường hợp khác nhau. Hãy cùng mình tổng hợp lại các cách dùng của nó ngày hôm nay nhé.

Would like” dùng để mời ai đó hoặc đưa ra một lời đề nghị một cách lịch sự.

Cấu trúc: Would you like + N/to infinitive…?

Ví dụ:

 • Would you like to eat with me?
 • Would you like a cup of coffee?
 • Would you like to attend the party tonight?

Cách trả lời:

Chúng ta có thể trả lời bằng các cách sau đây:

 • Đồng ý, chấp nhận lời đề nghị:

Yes, I would

Yes, please

Hoặc Yes, I’d love to

 • Từ chối lời đề nghị:

No, thank you/I am sorry, I can’t…./I would love to…,but…

Ví dụ:

 • Would you like to join the game with us?
 • I would love to join with you but I need to go out.
 • Would you like some foods?

Yes, I’d love to.

Chú ý: Không dùng “Do you want” khi mời mọc người khác.

Dùng để hỏi về ước muốn, mong muốn của ai đó một cách lịch sự.

Cấu trúc: What + would + S + like?

Ví dụ:

 • What would you like to do?
 • What would you like to eat?

 Cách trả lời:

S + would like + N/to infinitive…

Ví dụ:

 • What would you like to be in the future? -I’d like to be a doctor.
 • What would Bill like? – He’d like to go to see the movie after work.

Hãy cùng làm một vài câu bài tập tự luyện dưới đây để có thể ghi nhớ tốt hơn nhé.

BÀI TẬP:

 

   Chọn câu trả lời đúng:

1.Would you like ……. with him?

 1. to traveling                 B.to travel
 2. travel                         D. traveling

2.Would you like something …….?

 1. to eat                             B. to eating
 2. eat                                 D. eating

3.How …… your coffee?

 1. would like                     B.you would like
 2. would you like to           D.would you like

4.Who …….. come with me?

 1. likes                                  B. would you like
 2. would like to                      D. would like

5.Where would you ……?

 1. like to stay                             B.liking to stay
 2. like to staying                         D.like stay

6.Would you like …….?

 1. have some orange juice          B. some orange juice
 2. having some orange juice       D. to having some orange juice