Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ trong cụm từ, trong câu, có vai trò quyết định ngữ nghĩa của câu.

Trong tiếng Anh, chúng ta không thường sử dụng một quy tắc nhất định về cách dùng của giới từ cho mỗi từ đó. Cùng một giới từ, khi đi với một từ loại khác nhau thì sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Vì vậy, chúng ta cần ghi nhớ những cụm từ đi liền với giới từ để tránh nhầm lẫn mỗi khi sử dụng.

Ví dụ:

Look after          Chăm sóc         Wait for          Chờ đợi
Take after           Giống          Look for         Tìm kiếm
Take care of           Chăm nom          Look up          Tra từ
Depend on          Phụ thuộc vào          Go through          Đi qua, trải qua
Pick up         Chọn          Turn on          Bật
Hold up           Giữ           Turn off           Tắt

…………

Vị trí của giới từ trong tiếng Anh:

  • Giới từ thường đứng trước danh từ và đứng sau động từ “tobe”

Ví dụ: The book is on the table.

  • Đứng sau động từ:

Ví dụ: I live in Hanoi.

  • Đứng sau tính từ.

Ví dụ: I’m not worried about living abroad.

Một số loại giới từ trong tiếng Anh và các sử dụng:

  1. Giới từ chỉ vị trí, nơi chốn của cái gì đó:

 

about

above

across

at

before

behind

below

beneath

beside

beyond

by

in

off

on

over

through

to

toward

under

within

without

 

Ví dụ: Her bag was under the chair.

The dog crawled between us and lay down at our feet.

His flat was over the shop.

The child is in the room.

          Đứa trẻ đang ở trong phòng

 

  1. Giới từ chỉ thời gian:

 

after

at

before

behind

by

during

for

from

in

on

since

throughout

forward

until

within

 

Ví dụ: They arrived on Sunday.

The class starts at 9 a.m.

Shortly after their marriage they moved to Colorado.

  1. Giới từ chỉ cách thức: by, without

Ví dụ: We went by train.

They stared at each other without speaking.

  1. Giới từ chỉ nguyên nhân, lí do:
at

for

from

of

         On                                       thanks to

        Over                                    owing to

        Through                               by means of

        With

Ví dụ:

We crossed the stream by means of a log.

Thanks to good organization and hard work, the benefit concertwas a great success.

  1. Giới từ chỉ mục đích:
after

at

for

on

to

Ví dụ: we go to school everyday to gain knowledge.

Let me do it for her.

Một số giới từ thường dùng:

AT, IN, ON

AT: dùng trước thời gian ngắn: giờ, phút giây …

Ví dụ:

I usually go to work at 8.00am.

ON : dùng trước thời gian chỉ: ngày, thứ ngày (trong lịch …)

Ví dụ:

I don’t go to school on Sunday.

IN: dùng trước thời gian dài: tháng, mùa, năm và một phần của ngày.

Ví dụ:

In summer, the weather is very hot.

IN, INTO, OUT OF

IN: dùng chỉ vị trí (địa điểm – không chuyển hướng)

Ví dụ:

In the classroom, in the box…..

INTO: dùng chỉ sự chuyển động từ ngoài vào trong.

Ví dụ:

He goes into the room.

OUT OF: dùng chỉ sự chuyển động từ trong ra ngoài.

Ví dụ:

I go out of the classroom.
FOR, DURING, SINCE:

FOR : dùng để đo khoảng thời gian

Ví dụ: I have lived far from home for 2 years.

DURING: dùng để chỉ hành động xảy ra trong suốt thời gian của sự vật, sự kiện:

Ví dụ:

She helped me clean my house during Sunday.

SINCE:dùng để đánh dấu thời gian

Ví dụ:

I haven’t seen him since 2016.

AT, TO

AT: dùng chỉ sự cố định ở một vị trí nào đó tương đối nhỏ, vì nếu diện tích nơi đó lớn hơn ta dùng “in”.

Ví dụ:

at the door,at home….

TO:dùng chỉ sự chuyển động tới một nơi nào đó.

Ví dụ:

My mother usually takes me to my school.

ON, OVER, ABOVE. (ở trên)

ON:dùng chỉ vị trí đứng liền ngay ở trên

Ví dụ:

On the wall,on the bookshelf………

OVER: dùng chỉ các lớp/thứ tự ở lần trên (áo, quần)

Ví dụ:

I usually wear a coat over my sweater.

ABOVE: Với nghĩa là trên nhưng chỉ sự cao hơn so với vật khác thấp hơn.

Ví dụ:

The kites fly above our heads.
TILL, UNTIL (tới, cho tới khi)

TILL:dùng cho thời gian và không gian.

Ví dụ:

My parent didn’t eat till we came home.

UNTIL:dùng với thời gian.

Ví dụ:

He practiced the piano until 11.pm yesterday.

 

Giới từ là một trong những ngữ pháp rất thú vị trong tiếng Anh và chúng ta cần tìm hiểu rất nhiều về nó để có thể sử dụng chính xác. Hi vọng bài viết trên hữu ích với các bạn. Chúc các bạn học tốt.