Động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh là một trong những ngữ pháp tiếng Anh rất quan trọng đối với chúng ta khi học tiếng Anh. Vì thế, bất cứ ai cũng cần phải nắm vững ngữ pháp này để có thể sử dụng chính xác và thành thạo hơn. Hôm nay, mình sẽ giúp các bạn hiểu sâu, hiểu rõ hơn về chúng nhé.

Động từ nguyên mẫu có hai hình thức:

 • Động từ nguyên mẫu không “to”( Zero infinitive): động từ gốc
 • Động từ nguyên mẫu có “to”: to + V

VÍ dụ:

To-infinitive Zero infinitive
to sit sit
to eat eat
to have have
to remember remember

 

 1. Động từ nguyên mẫu không “to”

 

 • Động từ nguyên mẫu không “to” thường được sử dụng sau những động từ khuyết thiếu “can, could, may, might, must, need, shall, should, will, and would.”

Ví dụ: I can do these hard homework.

You should take care of yourself.

She will buy a bike to go to school.

 • Đứng sau các động từ chỉ tri giác (see, hear, feel, watch), với cấu trúc V(tri giác) + O + V(nguyên mẫu không “to”)

Ví dụ: He saw her fall from the cliff.

She felt the spider crawl up her leg.

 • Đứng sau động từ “Make” và “Let”

Ví dụ: Let’s go to the cinema tomorrow.

Don’t make me feel uncomfortable.

 • Đứng sau cụm từ “Had better”

Ví dụ: She had better ask him not to come.

We had better reserve a room in the hotel.

 • Đứng sau từ để hỏi “Why” khi đưa ra lời gợi ý.

Ví dụ: Why wait until tomorrow?

    Why not ask him now?

 1. Động từ nguyên mẫu có “to”

 

 • Dùng để chỉ mục đích, ý định hay một hành động.

Ví dụ: She went out to buy something.

I am calling to ask you about dad.

 • Động từ nguyên mẫu có “to” được dùng như danh từ.

Ví dụ: To be confident, she must learn a lot.

To join this group, you need to have many skill.

 • Được dùng để chỉ một thứ gì đó có thể hoặc sẽ được làm.

Ví dụ: The children need a garden to play in.

I would like a sandwich to eat.

 • Chúng ta thường có một cấu trúc phổ biến để sử dụng động từ nguyên thể có “to” với một tính từ.
Subject + to be + adjective (+ for/of someone) + to-infinitive (+ rest of sentence)
It is good to talk.
It is good of you to talk to me.

 

 

 • Dùng để đưa ra một lời nhận xét hay đánh giá.

 

Subject + to be + noun phrase + to-infinitive
It was a stupid place to park.
That is a dangerous way to behave.

 

 • Được sử dụng như một trạng từ.

Ví dụ: He will complete the mission to set an example.

Như vậy, chúng ta đã tổng hợp lại các cách sử dụng của động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh rồi đó. Hãy đọc thật kĩ và ghi nhớ chúng để học tốt tiếng Anh hơn nhé.