Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Dogs Understand How You FeelLoài chó hiểu cảm giác của bạn

For VOA Learning English, this is the Technology ReportHọc tiếng anh qua VOA, đây là Báo cáo Kỹ Thuật

Researchers in Hungary have now confirmed what many dog owners already knew: dogs or canines, can understand our feelings.Các nhà nghiên cứu ở Hungary đã xác nhận điều mà người nuôi cho đã biết: Chó có thể hiểu cảm giác của chúng ta. Scientists used a magnetic resonance imaging, or MRI, to learn about dog emotions.Các nhà khoa học đã dùng 1 hình ảnh cộng hưởng từ, hoặc MRI, để hiểu những cảm xúc của chó. The research showed that they are similar to the emotions of human beings.Nghiên cứu đã cho thấy rằng chúng tương tự với cảm xúc của loài người. An MRI uses magnetic fields to produce images of the inside of the body.MRI sử dụng từ trường để tạo ra hình ảnh bên trong cơ thể. MRIs are painless, and do not require the patient to be cut open.MRI không gây đau, và không yêu cầu “bệnh nhân” phải phẩu thuật. However, the patient must remain still.Tuy nhiên, “bệnh nhân” phải nằm yên. And the patient must be awake to record brain activity.Và bệnh nhân phải thức để ghi lại hoạt động của não.

In the past, dogs have not being good MRI patients.Trong quá khứ, các chú chó đã không phải là những “bệnh nhân” MRI tốt. They are not usually calm in a laboratory.Chúng thường không nằm yên trong phòng thí nghiệm. But researchers at Hungary’s ELTE University petted the animals and gave them food treats.Nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học Hungary của ELTE vuốt vé và cho chúng ăn. As a result, the scientists were able to capture images of the dogs’ brains. Kết quả là, các nhà khoa học đã có thể chụp hình ảnh bộ não của các chú chó.

Researchers trained 11 dogs to stay completely still while images were taken of their brains.Các nhà nghiên cứu đào tạo 11 con chó để chúng hoàn toàn nằm yên trong khi chụp hình não của chúng. The researchers tested the dogs’ reactions to about 200 emotional sounds, including crying, playful barking and laughing.Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra phản ứng của chó đến khoảng 200 âm thanh cảm xúc, kể cả khóc, tiếng sủa vui tươi và cười. Then they compared the dog reactions with reactions from humans.Sau đó, họ so sánh các phản ứng của chó với phản ứng của người.

The researchers discovered that the reactions were similar.Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phản ứng tương tự nhau. This findings are not just important to dogs and the people who love them.Những phát hiện này không chỉ quan trọng đối với chó và những người yêu chúng. The researchers say this study establishes a new kind of comparative brain science.Các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu này thiết lập một loại khoa học mới gọi là não bộ so sánh. They says it was not possible to measure the brain activity of a non-primate and a primate in a single experiment until now.Họ nói rằng trước đây không thể đo hoạt động não của 1 động vật linh trưởng và không phải linh trưởng trong một thí nghiệm đơn cho đến bây giờ. The Hungarian scientists say the study has a message for ordinary dog owners too, treat your dogs as real friends.Các nhà khoa học Hungary nói rằng nghiên cứu đưa 1 thông điệp tới người nuôi chó, hãy đối xử với con chó của bạn như những người bạn thực sự. Now, there is scientific proof that they do, in fact, understand what you are feeling.Bây giờ, có bằng chứng khoa học răng chúng, thật sự hiểu cảm xúc của bạn.

For VOA Learning English, I’m Alex Villarreal.

Source: VOA news