Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Cocoa Smuggling Increases in West AfricaBuôn lậu ca cao gia tăng ở Tây Phi

For VOA Learning English, this is the Agriculture ReportHọc tiếng anh qua VOA, đây là Báo cáo Nông nghiệp
.

Ivory coast is the world’s largest producer and exporter of the cocoa beanBờ Biển Ngà là nước sản xuất và xuất khẩu hạt ca cao lớn nhất thế giới. But, people have been illegally transporting, or smuggling, cocoa beans between Ivory Coast and neighboring Ghana for many yearsNhưng người dân buôn lậu, vận chuyện trái phép hạt cacao giữa Bờ biển ngà và nước láng giềng Ghana nhiều năm qua.. Ivorian growers smuggled their cocoa beans into Ghana because prices were higher and more dependable there. But that has changed.Người trồng cây ca cao đã buôn lậu hạt ca cao vào trong Ghana bởi giá cao và tin cậy hơn. Nhưng điều đó đã thay đổi.

Ghanaian money lost value recently while Ivory Coast has become more secure after a period of unrestĐồng tiền Ghana vừa bị mất giá trong khi Bờ Biển Ngà trở nên an toàn hơn sau 1 thời kỳ bất ổn.. Now Ghanaian farmers are smuggling their beans into Ivory Coast, where they get a better price.Bây giờ thì các nông dân Ghana đang buôn lậu vào Bờ Biển Ngà, nơi mà có giá tốt hơn. The government in Ivory Coast has set a price for cocoa beans. It hopes that will help keep the beans in the country.Chính phủ Bờ Biển Ngà đã thiết lập 1 mức giá cho hạt ca cao. Điều này hy vọng rằng sẽ giúp giữ cho các hạt ca cao trong nước. At the same time, Ghana’s money has dropped in value against the dollar by more than 40 percent. This has caused a loss of profits for the country’s cocoa growers.Trong lúc đó, tiền Ghana đã giảm giá so với đồng USD tới hơn 40 phần trăm. Điều này đã gây ra một tổn thất về lợi nhuận cho người trồng ca cao trong nước. They can make more money if they smuggle their crop to Ivory Coast.Họ có thể kiếm nhiều tiền hơn nếu họ buôn lậu sản phẩm sang Bờ Biển Ngà. Ghanaian farmers who do not send their cocoa beans to Ivory Coast are urging the government to keep other farmers from doing so.Những nông dân Ghana không đưa hạt cacao qua Bờ Biển Ngà đang thúc giục chính phủ giữ những nông dân khác làm tương tự.

One way to slow the smuggling would be to increase the price of cocoa in Ghana.Một cách để làm chậm việc buôn lậu là tăng giá ca cao ở Ghana. But Ghana has a budget deficit so it does not have the money to support such a move.Nhưng Ghana bị thâm hụt ngân sách vì vậy họ không có tiền để hỗ trợ như vậy. These beans are needed to make chocolate.Những hạt cà phê là cần thiết để làm sôcôla. Ivory Coast, Ghana and other West African countries together produce more than 65 percent of the world’s cocoa crop.Bờ Biển Ngà, Ghana và các nước Tây Phi khác sản xuất hơn 65 phần trăm lượng ca cao trên thế giới. Industry experts estimate that up to 100,000 tons of beans have been smuggled into Ivory Coast from Ghana since last October.Các chuyên gia công nghiệp ước tính có đến 100.000 tấn hạt co ca đã được nhập lậu vào Bờ Biển Ngà từ Ghana kể từ tháng mười năm ngoái.