Khi muốn nhấn mạnh mức độ của một sự vật, sự việc, chúng ta thường sử dụng “Too” và “Enough”. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng chúng một cách chính xác và thành thạo. Vì vậy, hôm nay mình sẽ viết bài tổng hợp cấu trúc, cách dùng của hai từ vựng này giúp các bạn có thể học tốt hơn nhé.

 1. Too”- /tu:/
 • Thường được sử dụng như một trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ trạng từ. Nó thường mang một sắc thái tiêu cực, mang lại một kết quả không hay.

Cấu trúc:

 • Too + tính từ + to V

Too được dùng để bổ nghĩa cho tính từ để chỉ cái gì đó quá mức về tính chất.

Ví dụ: She is too young to drive a car.

 • Too + trạng từ

Too đứng trước trạng từ để bổ nghĩa cho trạng từ, mục đích tương tự như khi sử dụng với tính từ, nhằm để chỉ cái gì đó quá mức về tính chất.

Ví dụ: She teaches too fast to understand.

 • Too much + danh từ không đếm được

Ví dụ: He puts too much salt into the dish.

 • Too many + danh từ đếm được

Ví dụ: I bought too many clothes this month.

 1. “Enough” – /i’nʌf/

 

 • “Enough” thường được dùng để bổ nghĩa cho tính từ hoặc danh từ để chỉ mức độ vừa đủ của một sự vật, sự việc.

Cấu trúc:

 • Tính từ + enough + to Verb

Ví dụ: She is intelligent enough to solve this problem.

 • Enough+ danh từ

Ví dụ: We don’t have enough time to do this work.

 • Trạng từ + enough

Ví dụ: He drives carefully enough to have your belief.

 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Hoàn thành câu sử dụng “Enough” và “Too”

 1. I need to talk to you about something.

(busy) Well, I’m afraid I’m …. to you now.

 1. Let’s go to the cinema.

(late) No, it’s …. to the cinema.

 1. Why don’t we sit outside?

(warm) It’s not …. outside.

 1. Would you like to be a politician?

(shy) No, I’m …. a politicitan.

 1. Would you like to be a teacher?

(patience) No,I haven’t got …. a teacher.

 1. Did you hear what he was saying?

(far away) No, we were …. what he was saying.

 1. Can he read a newspaper in English.

(English) No, he doesn’t know …. a newspaper.

 1. Are they going to get married?

(old) No, they’re not ……… married.

 

Đáp án: . Too busy to talk

too late to go

warm enough to sit

too shy to be

enough patience to be

too far away to hear

enough English to read

old enough to get