Câu chẻ( hay còn gọi là câu nhấn mạnh) là câu khi ta thay đổi cấu trúc của câu bình thường nhằm nhấn mạnh một đoạn cụ thể của thông tin, một sự việc hay một đối tượng nào đó. Câu chẻ thường có hai mệnh đề, mệnh đề nhấn mạnh và mệnh đề quan hệ sử dụng “What”, “Who”,”While”….

 1. Cấu trúc của câu chẻ: IT + BE + PHRASE + DEFINING RELATIVE CLAUSE( mệnh đề quan hệ)

Ta có thể nhấn mạnh chủ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ của câu bằng cách đưa vào giữa It is/was và that.

 • Nhấn mạnh chủ ngữ:

It is/was + chủ ngữ (người) + who/that + V
It is/was + chủ ngữ (vật) + that + V

Ví dụ: My mother prepares breakfast for me.

It is my mother who prepares breakfast for me.

 • Nhấn mạnh tân ngữ:

* It is/was + tân ngữ (danh từ riêng) + that + S + V
* It is/was + tân ngữ (vật)+ that + S + V

Khi nhấn mạnh tân ngữ, ta chỉ cần thay tân ngữ đó vào phần cụm từ trong cấu trúc trên.

Ví dụ: He gave his wife the whole confidential document.
=>   It was his wife that he gave the whole confidential document.

János Irinyi invented the non-explosive match in 1836.

It was the non-explosive match which/thatJános Irinyi invented in 1836.

She sent her friend a postcard.

It was her friend that she sent a postcard.

 • Nhấn mạnh trạng ngữ( thời gian, địa điểm, cách thức, lý do)

*It is/was + trạng ngữ + that + S + V + O

Khi muốn nhấn mạnh trạng ngữ, ta chỉ cần thay trạng ngữ đó vào phần cụm từ trong cấu trúc trên

Ví dụ: János Irinyi invented the non-explosive match in 1836.

 • It was in 1836 thatJános Irinyi invented the non-explosive match.

You can kill computer viruses by using this software.

 • It is by using this software that you can kill computer viruses.
 1. Câu chẻ trong thể bị động:

Trong dạng này, mệnh đề sau được dùng ở thể bị động.

It + be + S + that + be + V3/V-ed

Ví dụ: Is it on this field that we are supposed to play?

Chú ý:

 • Who, Which, That được dùng để nhấn mạnh chủ ngữ:

Khi nhấn mạnh tân ngữ hoặc trạng ngữ, ta thường dùng that. Có thể dùng who nếu là danh từ chỉ người, không dùng whom trong câu chẻ.

Ví dụ: It was my sister who the man gave the book.

=> It was my sister whom the man gave the book.

–   Khi chủ từ là đại từ, có 2 hình thức nhấn mạnh:
Ex: He did these exercises.

It was him who did these exercises.
Hoặc

It was he who did these exercises.

Có thể dùng cấu trúc: ‘What/ who + … + be + phần được nhấn mạnh’ để nhấn mạnh thông tin:

 • What/ Who + S + V + be + O

Ví dụ:  I need a glass of wine.

 • What I need now is a glass of wine.

Hoặc:

Who need a glass of wine now is me.

 • What/Who + V + be + S

Ví dụ: The police interviewed all the witnesses to the accident first.

 • What the police did first was (to) interview all the witnesses to the accident.
 1. Một số câu chẻ khác:

 

 • Câu chẻ với “There”:

Ví dụ:  And then there’s a new house he wanted to build.

 • Câu chẻ với “If- because”

Ví dụ: If he wants to be an actor, it’s because he wants to be famous.

Để có thể nắm vững được kiến thức về câu chẻ trong tiếng Anh, chúng ta cần xác định chính xác chủ ngữ, vị ngữ của câu. Không quá khó để sử dụng câu chẻ, hãy đọc cẩn thận và học thật tốt nhé.