Cả “Whether” và “If” đều được sử dụng trong dạng thức “yes/no question” trong câu gián tiếp, nhưng chúng khác nhau như thế nào? Hãy cùng xem nhé.

 1. Giống nhau:

 

 • Cả hai từ whether và if đều được sử dụng để giới thiệu câu hỏi “yes/no question” trong câu gián tiếp.

Ví dụ:   Janice wondered whether she had unplugged the iron.

Janice wondered if she had unplugged the iron.

 • Sử dụng cấu trúc whether/if…or…

Ví dụ: I would like to know whether it is a true story or fabricated.

I would like to know if it is a true story or fabricated.

 1. Khác nhau:

  a. “Whether”:

 

 • Để thể hiện hai sự lựa chọn.

Ví dụ: Inform the clerk whether Mark needs a seat.

Let Anna know whether the boss is able to go to Crowborough.

 • Dùng sau giới từ:

Ví dụ: I would like to talk about whether you are going to California.

 • Đứng trước động từ nguyên thể có “to”:

Ví dụ: I have been thinking whether to grow my own tomatoes this year.

 • Dùng “Whether” đứng đầu câu như một chủ ngữ.

Ví dụ: Whether you sink or swim is not my concern.

( Cậu có chìm hay bơi cũng không phải chuyện của tôi)

 • Dùng trong ngôn ngữ viết trang trọng.

Ví dụ: I doubt whether the team will succeed.

( Mình nghi ngờ không biết team có thắng không)

 • Sau động từ discuss thì thường người ta hay dùng whether hơn là if.

Ví dụ: We discussed whether he should be hired.

( Chúng tôi thảo luận xem có nên thuê anh ấy không)

b. “If”

 

 • Câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định dùng “If”.

Ví dụ: She asked me if Tom didn’t come.

( Cô ấy hỏi tôi hình như Tom đã không đến)

 • Dùng “If” trong câu điều kiện.

Ví dụ: If you sing, I’ll pay you ten pounds.

( Nếu cậu hát, tớ sẽ trả cho cậu 10 pounds. )