Chúng ta sử dụng “Should”, “Ought to” và “Had better” để đưa ra lời khuyên, bày tỏ ý kiến quan điểm hay cảnh báo ai đó làm gì. Những từ vựng này có nghĩa tương tự nhau, nên làm gì đó, nhưng không giống nhau hoàn toàn. Vậy chúng khác nhau như thế nào?

  1. “Should”: nên làm gì

 

S + should + V ( dạng khẳng định)

S + should not + V (dạng phủ định)

 

  • “Should” mang tính gợi ý, biểu đạt quan điểm cá nhân.

Ví dụ: You should ask your friends about your schedule.

What should I do if someone’s heart stops beating?

  1. “Ought to”: phải làm gì

S + ought to + V (dạng khẳng định)

       S + ought not to + V (dạng phủ định)

  • Sử dụng “Ought to” mang tính nhấn mạnh hơn so với “Should”. “Ought to” thường chỉ các trường hợp phải làm gì đó, mang tính giải pháp, diễn tả một khả năng hành động sự việc có thể xảy ra với mức độ chắc chắn cao.

Ví dụ:   You ought to eat healthy things like fruits and vegetables.

He ought to get the promotion. He works really hard.

  • “Ought to” được sử dụng ít phổ biến hơn và mang hướng trang trọng hơn.

 

  1. “ Had better”: tốt hơn nên làm gì

S + had better + V (dạng khẳng định)

      S + had better + not + V  (dạng phủ định)

  • “Had better” dùng để cho lời khuyên về sự vật sự việc cụ thể, hoặc diễn đạt điều gì đó tốt nhất nên làm trong tình huống xảy ra ở hiện tại.

Ví dụ: It’s raining, you’d better take your umbrella.

I have a very important meeting at 8, I had better not be late!

Chúng ta cũng có thể sử dụng “should” hoặc “ought to” trong những ví dụ trên khi đó là những lời khuyên chung chung. Sử dụng “had better” mang nghĩa mạnh hơn khi người nói xem hành động này là cần thiết và mong rằng nó sẽ xảy ra.

Các bạn đã hiểu được sự khác nhau giữa chúng chưa? Hi vọng sau khi đọc bài này sẽ không còn thắc mắc về cách dùng của chúng nữa. Chúc các bạn học tốt.