Cùng mang nghĩa là “ở dưới” hoặc “ở một vị trí thấp hơn so với các vật khác”. Nhưng “Under” và “ Below” lại có cách sử dụng khác nhau trong mỗi ngữ cảnh khác nhau. Hôm nay hãy cùng mình đi phân biệt sự khác nhau và cách dùng của hai từ vựng này nhé.
I. Sự giống nhau

– Cả “Below” và “Under” đều được sử dụng như một giới từ chỉ vị trí của vật. Trong trường hợp này, hai từ này có thể được dùng thay thế cho nhau.
Ví dụ: We sat under a tree and rested.
(Or, We sat below a tree and rested.)
– Đều có nghĩa là thấp hơn, ít hơn.
Ví dụ: Nobody under/below 18 is allowed to buy alcohol.
II. Sự khác nhau

1. “Under”

– “Under” được sử dụng rộng rãi hơn so với “Below”. Khi bạn không chắc chắn rằng nên sử dụng “below” hay “under” trong một trường hợp nào đó, hãy sử dụng “under”.

– “Under” được dùng khi muốn nói một cái gì đó bị che phủ, che khuất bởi cái gì, chạm trực tiếp vào vật đó.

Ví dụ: I put the bag under the table.

– Dùng “Under” để nói về việc đang ở trong một quá trình, một hoạt động gì đó, dưới sự lãnh đạo của ai.

Ví dụ: The army captured three forts while under the general’s command.

Under the terms of the lease, rent will be due on the first of each month.

– “Under” còn được sử dụng trong các cụm từ mang nghĩa đặc biệt.

Ví dụ: Hudson tried to get her weight under control with drastic diets.

[under control=able to be managed successfully]

Under normal circumstances, Steinmark might have wished to spend more time in Los Angeles.

[under normal circumstances=in a normal situation]

You have to be able to think under pressure

[under pressure=in a stressful situation]

Under the law, hospitals have to treat any patient who needs emergency medical attention.

[under the law=according to the law]

2. “Below”

– Dùng “Below” khi muốn nói về cái gì thấp hơn (về vị trí) so với cái gì, không trực tiếp chạm vào vật đó.

Ví dụ: There are many more fish below the surface of the water.

– Được sử dụng khi so sánh với một mốc cố định, một tiêu chuẩn (nhiệt độ, chiều cao…) với nghĩa là “thấp hơn”

Ví dụ: Temperatures were below normal all week.

Phân biệt “Under” và “Below” thật sự không khó nếu như các bạn đọc kỹ nguyên tắc sử dụng của chúng và làm nhiều bài tập. Chúc các bạn học tốt.