Sở hữu cách được sử dụng để chỉ sự sở hữu, quyền sở hữu của một người đối với một người, hay một vật khác. Đôi khi, chúng ta cũng có thể sử dụng sở hữu cách cho những con vật thân cận hay yêu mến.

Chúng ta thông thường hay sử dụng “of” trong tiếng Anh để chỉ sự sở hữu một vật nào đó. Nhưng có một nguyên tắc đơn giản và chính xác hơn cả  đó là dùng sở hữu cách, theo các quy tắc sau:

  1. The noun’s + noun: chỉ dùng cho những danh từ chỉ người hoặc động vật, không dành cho đồ vật.

Ví dụ: Mai’s sister, the school’s yard….

  1. Trong trường hợp đó là danh từ số nhiều, ta chỉ cần thêm dấu phẩy ‘ vào sau danh từ.

Ví dụ: the student’s books, ….

  1. Những danh từ số nhiều đặc biệt không có “s” ở đuôi, ta sẽ thêm đầy đủ dấu sở hữu cách.

Ví dụ: the children’s toys, the men’s rooms,….

  1. Đối với một số tên riêng, danh từ đã có sẵn “S” ở đuôi có thể chỉ cần dùng dấu phẩy và nhấn mạnh đuôi khi đọc hoặc dùng sở hữu cách và phải thay đổi cách đọc. Tên Riêng không dùng “The” đằng truớc.

Ví dụ: Moses’ laws, Hercules’ labors……..

  1. Dùng sở hữu cách cho thời gian: năm, tháng, thập niên, thế kỉ.

Ví dụ: 1990s’events, ……..

  1. Dùng cho các mùa trong năm trừ mùa xuân và mùa thu. Nếu dùng sở hữu cách cho hai mùa này thì nguời viết đã nhân cách hoá chúng. Ngày nay người ta dùng các mùa đông trong năm như một tính từ cho các danh từ đằng sau, ít dùng sở hữu cách

Ví dụ: The Autumn’s leaf,…..

  1. Sử dụng sở hữu cách cho tất cả các từ khi mỗi sở hữu chủ có quyền sở hữu trên người hay vật khác nhau.

Ví dụ: Daisy’s and Peter’s fathers,………..

  1. Dùng trong một số thành ngữ.

Ví dụ: a stone’s throw from,

at his wits’ end,

out of harm’s way,

to your heart’s content,

in my mind’s eye,

to get one’s money’s worth……….

  1. Nếu có hai danh từ cùng đứng sở hữu cách thì danh từ nào đứng gần danh từ bị sở hữu nhất sẽ mang dấu sở hữu.

Ví dụ: Paul and Peter’s room,….

Ngữ pháp sở hữu cách trong tiếng Anh khá phức tạp và đa dạng vì vậy chúng ta cần để ý và học thật kĩ để không nhầm lẫn nhé. Chúc các bạn học tốt.